mainos_989

Isännöinti & hallitus
kita-LAKI

Henkilötietojen käsittely asunto-osakeyhtiössä

kita-LAKI by Rasmus Kanerva

artikkelikuva: Henkilötietojen käsittely asunto-osakeyhtiössä

Tietosuojalainsäädäntö on kehittynyt viime vuosien aikana vauhdilla. Kehityksen myötä henkilötietojen suoja ja tietosuojaoikeudet ovat parantuneet. Tämä on omalta osaltaan lisännyt myös taloyhtiöiden jokapäiväisiä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelijänä.

VUONNA 2018 kaikissa EU-maissa alettiin soveltamaan yleistä tietosuoja-asetusta. Nyt muutamaa vuotta myöhemmin asetuksen konkreettiset vaikutukset alkavat näkyä: kansalaisten tietoisuus tietosuojaan liittyvistä oikeuksista mutta myös velvollisuuksista on lisääntynyt huimasti. Asunto-osakeyhtiöissä henkilötietojen kerääminen erilaisia käyttötarkoituksia varten on aina ollut arkipäivää. Aikaisemmin asunto-osakeyhtiöllä on esimerkiksi ollut lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää osakeluetteloa, joka sisältää osakkaiden henkilötietoja. Nyttemmin taloyhtiön pitämistä osakeluetteloista on alettu siirtymään Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, vaikkakin vain harva taloyhtiö on siirron tehnyt. Aikaraja siirron tekemiselle on tällä hetkellä vuoden 2023 loppuun mennessä. Osakeluettelon ylläpitäminen ei ole kuitenkaan ainoa tilanne, jossa taloyhtiön on otettava tietosuojalainsäädäntö huomioon.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedon käsite on nykyään laaja. Sillä tarkoitetaan käytännössä kaikkia niitä tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ei ole lueteltu tyhjentävästi laissa, vaan mikä tahansa tieto voidaan katsoa henkilötiedoksi, mikäli sen perusteella yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti eli yhdistämällä eri lähteistä saatavia tietoja. Myös taloyhtiöt keräävät henkilötietoja eri muodoissa. Taloyhtiö kerää henkilötietoja aina kun se vastaanottaa tietoja, joista asukas on tunnistettavissa. Tällaisia tilanteita ovat vaikkapa, kun avainten luovutuksista tehdään lista. Kun taloyhtiö kerää henkilötietoja, muodostuu henkilörekistereitä, joista taloyhtiö on vastuussa rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjänä taloyhtiöllä on velvollisuus informoida asukkaille millä perusteella henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Yksinkertainen tapa informointiin on tietosuojaselosteen julkaiseminen taloyhtiön omilla nettisivuilla taikka porraskäytävässä.

Tallentava kameravalvonta - tyyppiesimerkki henkilötietojen keräämisestä

Tallentavan kameravalvonnan kautta saatu ääni- ja kuvamateriaalit ovat henkilötietoja. Taloyhtiöön asennettava kameravalvonta on usein siinä määrin epätavallinen hankinta, että päätös siitä on suositeltava tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Sillä, mihin kameravalvonta on asennettu taloyhtiössä ei ole merkitystä arvioidessa taloyhtiön tietosuojalainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia. Kun kameravalvonnassa tallentuu ääni- ja kuvamateriaalia, muodostavat ne henkilörekisterejä. Taloyhtiöstä taas tulee näistä henkilörekistereistä vastaava rekisterinpitäjä. Henkilörekisteri syntyy silloinkin, kun materiaali on tallennettuna vain lyhyen ajan. Toisaalta, jos kameravalvonta ei tallenna materiaalia, ei henkilörekisteriä myöskään synny.

Rekisterinpitäjänä taloyhtiö määrittää mihin tarkoituksiin ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään. Kameravalvonta on mahdollista ainoastaan, jos se on yleisesti arvioiden välttämätöntä etukäteen määritellyn rekisterinpitäjälle kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. Aina ennen kameravalvonnan käyttöönottoa tulee miettiä, onko olemassa muita vähemmän yksityisyyttä loukkaavia keinoja, joilla sama tulos saavutetaan. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi ilkivallan estämistä taloyhtiön alueella. Tällöin materiaalia voidaankin käyttää vain nimenomaiseen tarkoitukseen.

Listat ja taulut tarkkailun alla

Taloyhtiöiden yleisissä tiloissa on usein näkyvillä erilaisia listoja sekä nimitauluja. Nimitaulut eivät vakiintuneen tulkinnan mukaan muodosta henkilörekisteriä ja joissain kunnissa rakennusjärjestyksen määräykset jopa velvoittavat niiden pitämiseen rappukäytävässä. Muiden listojen osalta arviointi ei ole yhtä selkeä: esimerkiksi saunan tai pesutuvan varauslista voi muodostaa henkilörekisterin. Taloyhtiön johdon on harkittava tarkkaan, minkälaisella tarkkuudella tietoja merkitään tällaisiin listoihin. Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti nimen ja asunnon numeron kirjoittaminen sijasta tällaisessa listassa on suositeltavaa käyttää ilmaisua ’’varattu’’ tai kirjata pelkkä asunnon numero. Tällaiset listat tulee myös hävittää asianmukaisesti, kun niille ei ole enää käyttöä.

Taloyhtiön vastuu eteenpäin luovutetuista henkilötiedoista

Joissain tilanteissa taloyhtiö voi joutua luovuttamaan henkilötietoja eteenpäin. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi taloyhtiössä suoritettavan remontin yhteydessä, jossa urakoitsija on luvannut vastata viestinnästä. Viestintää varten urakoitsija tarvitsee osakkaiden puhelinnumerot tai sähköpostit, jotka ovat tietosuojalainsäädännön mukaisia henkilötietoja. Tietoja ei voida luovuttaa urakoitsijalle vapaasti, vaan taloyhtiön on varmistettava, että urakoitsija huolehtii henkilötiedoista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä tapahtuu tyypillisesti sopimalla asiasta kirjallisesti. Mikäli urakoitsija joutuu luovuttamaan tietoja vielä eteenpäin, esimerkiksi aliurakoitsijalle, vastaa urakoitsija siitä, että samoja periaatteita noudatetaan myös aliurakoitsijan toiminnassa. Taloyhtiön tulisi aina sopia, että urakoitsija huolehtii tietojen asianmukaisesta hävittämisestä sen jälkeen, kun tietoja ei enää tarvita niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittely käytännössä

Tyypillisesti isännöitsijä huolehtii sopimukseen perustuen henkilötietojen käsittelemisestä taloyhtiössä. Henkilötietoja tulee käsitellä asianmukaisesti ja rekisteröidyn, eli sen ketä henkilötieto koskee, tietosuoja huomioon ottaen. Henkilötietoja sisältävät dokumentit ja muu materiaali on säilytettävä turvallisesti, esimerkiksi lukitussa tilassa, johon kaikilla ei ole pääsyä. Henkilötiedot voidaan tottakai säilyttää myös sähköisessä muodossa, esimerkiksi pilvipalvelussa. Tiedot pidetään luonnollisesti myös salassa ja niitä käytetään ainoastaan ennakolta määritettyyn tarkoitukseen. Taloyhtiön on arvioitava, kuinka kauan on tarpeellista säilyttää henkilötietoja. Jos kyse on esimerkiksi kameravalvonnasta, joka on asennettu ilkivallan ehkäisemiseksi, tallennettu materiaali tulisi poistaa muutaman päivän kuluessa kuvaamisesta. Jos ilkivaltaa on tapahtunut, vauriot huomataan tavallisesti 1–2 päivän kuluessa ja siten pidempi säilytysaika ei ole perusteltu. Myös laki asettaa velvollisuuksia tiettyjen henkilörekisterien säilytysajan suhteen: vanhojen osakkaiden tietoja säilytetään osakeluettelossa asunto-osakeyhtiölain mukaisesti 10 vuotta siitä, kun uusi osakas on merkitty. Remonttirekisterin sisältävät henkilötiedot taas säilytetään koko yhtiön olemassaolon ajan.

Mikäli taloyhtiön tietosuojakysymykset aiheuttavat päänvaivaa, ota rohkeasti yhteyttä meihin, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanervaan. Olemme johtava kiinteistöalan juridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Tuemme asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, kiinteistöalan yrityksiä, yhteisöjä ja säätiöitä sekä yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä sekä Tampereella, mutta palvelemme maan laajuisesti.

Rasmus Kanerva
Lakimies, OTM
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
www.kak-laki.fi

Julkaistu: 02/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka

KITA - kiinteistö & talotekniikka - uutiskirje

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
KITA 4/2023

KITA - Kiinteistö & talotekniikka
mainos_1017Seuraa KITA - kiinteistö & talotekniikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »